Tüzük

İFSAK
İSTANBUL FOTOĞRAF VE SİNEMA AMATÖRLERİ DERNEĞİ
TÜZÜĞÜ

A.GENEL HÜKÜMLER

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

MADDE 1:
Derneğin adı “ İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği” dir. Kısa adı “İFSAK” tır.

MADDE 2:
Derneğin merkezi İSTANBUL’ dur. Gerektiğinde adres, Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

DERNEĞİN AMACI ve ÇALIŞMALARI:
MADDE 3:

I . Derneğin amaçları;
a. Fotoğraf ve sinema sanatlarının öğrenilmesini, yaygınlaşmasını ve gelişmesini sağlamak,
b. Fotoğraf ve sinema alanında çalışanlar arasında yakınlaşma ve dayanışma oluşturmak, kişiliklerin ve becerilerin geliştirilebileceği kültür ve sanat ortamını hazırlamak,
c. Fotoğraf ve sinema alanları öncelikli olmak üzere, Türkiye kültür ve sanatını yurt dışında tanıtmaya çalışmak,
d. Diğer ülkelerdeki kültür ve sanat çalışmalarının, fotoğraf ve sinema eserlerinin yurt içinde tanınmasını, izlenmesini sağlamak,
e. Toplumsal konularda duyarlı davranarak fotograf ve sinema projeleri yapmak ve desteklemek.

II. Dernek bu amacı gerçekleştirmek için;
a. Öğrenme, uygulama ve ürünleri değerlendirme için toplantı, konferans,    seminer, gösteri, sergi, yarışma, söyleşi ve gezi gibi çalışmalar yapar.
b. Yurtiçinden ve yurtdışından yayınlar sağlayarak ve yayınlar hazırlayarak haber ve bilgi iletişimi oluşturur.
c.Kültür ve sanat dallarında çalışan kişi ve kuruluşları destekleyerek, her türlü araç, gereç temininde yardımcı olmaya çalışır.
d. Kişi ve kuruluşlar ile ilişkiler kurarak kültür ve sanat çalışmalarına ilgi ve desteklerini sağlar.
e. Türkiye’de kamu kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, her türlü eğitim kurum ve kuruluşlarının fotoğraf ve sinema sanatı alanında yapacağı düzenlemelere ve çalışmalara katkıda bulunmaya çalışır. Bu kurumlarla ortak projeler yürütür.
f. Fotoğraf ve sinema alanında toplanan bilgileri, değerlendirmeleri, yapılan düzenlemelerden alınan sonuçları bu alanda sorumluluk üstlenmiş kamu kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine, her türlü eğitim kurum ve kuruluşlarına iletir.
g. Dernek üyelerinin bir araya gelip birlikte bulunmalarını kolaylaştırmak ve teşvik etmek amacıyla, mülki amirlikten izin almak kaydı ile lokal açar; açılan lokalde yiyecek, alkollü ve alkolsüz içecekler verilmesi dahil olmak üzere işletir veya işletmeye verir. Yine bu amaçla yemekli toplantılar, kokteyller vb. etkinlikler düzenleyebilir.
h. Dernek, diğer fıkralardaki amaçları gerçekleştirmek ve gelirlerini artırmak amacıyla, kuruluş sözleşmesi ve değişikliklerinin genel kurulda onaylanması koşulu ile iktisadi işletme kurar ve işletir.
i. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere kişiler ve kurumlarla işbirliği yapar.
j. Ülke çapında daha geniş organizasyonlar içerisinde yer alarak fotoğraf ve sinema sanatına katkıda bulunmak amacıyla; karar verme yetkisi Genel Kurula ait olmak üzere ulusal düzeyde kurulacak olan fotoğraf ve sinema ile ilgili federasyona kurucu üye olur ve/veya katılır, gerekirse ayrılır.
k. Karar verme yetkisi Genel Kurula ait olmak üzere yurtdışındaki benzer dernek veya kuruluşlara katılır.
l. Ulusal organizasyonlar yaparak ve organizasyonlara katılarak fotoğraf ve sinema sanatına katkıda bulunur.
m. Uluslararası organizasyonlar yaparak ve organizasyonlara katılarak Türk fotoğraf ve sinema sanatının uluslararası hale
gelmesine ve gelişmesine katkıda bulunur.
n. Fotoğraf ve sinema ile ilgilenenlere; seminerler vermek, danışmanlık hizmeti vermek, fotoğraf ve sinema projelerine destek olmak suretiyle yardım eder.

DERNEĞE ÜYE OLMA VE ÇIKMA, ÇIKARILMA:
MADDE 4:

a. Üye :
İFSAK üyeleri, bu Tüzüğün 3.maddesinde tanımlanan amaçları benimseyerek, bu Tüzüğü kabul edip, Yönetim Kurulu kararı ile üyeliğe kabul edilmiş, üyelik aidatlarını ödeyen fotoğraf veya sinema ilgilileridir.
18 yaşını bitirmiş, medeni hakları kullanma ehliyetini haiz kişiler; Dernek amacına ilgi duyarak ve Tüzüğü kabul edip, ilgili giriş formunu doldurarak başvurduklarında, Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyeliğe kabul edilir veya reddedilirler. Üyelik başvurusu en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır ve başvuranlara başvurularının sonucu eposta ile bildirilir.
Üyeliğe kabul edilmeyenlere, başvurularının kabul edilmeme gerekçesi Yönetim Kurulu tarafından en geç otuz gün içerisinde yazılı olarak ve e-posta ile bildirilir.

Giriş ödentisini ve giriş aidatını ödeyince kabul edilenlerin üyeliği gerçekleşir.
Üyeler, Dernek içinde ve çalışmalarda eşit haklara sahiptirler. Üyelere İFSAK Üye Kimlik Kartı verilir.
Yabancı uyrukluların üyeliği, Türkiye’de ikamet hakkının bulunmasına bağlıdır.

b. Onur Üyesi :
Yönetim Kurulu kararı ile;
i. Fotoğraf veya Sinema sanatında saygınlığı olanlara,
ii. İFSAK’ın amaçlarını benimseyen, amaçlarının gerçekleştirilmesinde ve çalışmalarında maddi ya da manevi destek sağlayan kişi ve kuruluşlara “Onur Üyesi” unvanı verilebilir.
c. Fahri Üye :
Yönetim Kurulu kararı ile;
Birikmiş aidat borcu olmaması şartıyla, 20 yılını dolduran İFSAK üyelerinden yazılı olarak başvuranlara “Fahri Üyelik” verilir.
Onur Üyeleri ve Fahri Üyeler isterlerse Genel Kurul’a katılabilirler. Fakat oy hakları yoktur ve kurullara seçilemezler.

MADDE 5:
Her üye istifa etme hakkına sahiptir. İstifa isteği dilekçe ile başvurularak gerçekleştirilir. Borçları varsa öderler. İstifa eden üyenin Yönetim Kurulu’nca üyelik kaydı silinerek karara bağlanır ve ilgiliye yazı ile durumu bildirilir. Böylece ilişkisi kesilir Dernek tarafından üyeye verilmiş zimmetli araç ve gereçler ile “Üye Kimlik Kartı” geri alınır. İstifa eden kişinin ya da aidat ödememe nedeniyle üyelikten çıkartılan kişinin daha sonra yeniden üye olabilmesi, genel şartlar ile birlikte ayrıca eski döneme ilişkin aidat borcunun ödenmesi şartına bağlıdır.

MADDE 6:
Aylık ödemesini (aidatını) 1 yıl vermemiş bir üye veya Derneğe üye olma koşullarını kaybeden üyeler, ayrıca, bildirime gerek olmaksızın, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

MADDE 7:
Herhangi bir sebeple üyelikten çıkarılan veya kendi isteği ile ayrılan üyenin, yeniden üyelik başvurusunda bulunmadan önce tüm birikmiş borcunu ödemesi gerekir. Birikmiş borcun hesaplanmasında, üyelikten çıkarıldığı tarihe kadar olan borçlar ile İFSAK’a olan diğer tüm borçlar dikkate alınır. Aidat borçları, yeniden üye olmak için başvurulan tarihte geçerli olan aylık ödeme (aidat) tutarı esas alınarak hesaplanır. Yeniden üye olmak için yapılan başvurular Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılır. Başvurusu kabul edilmeyen eski üyelere, başvurularının kabul edilmeme gerekçesi Yönetim Kurulu tarafından en geç otuz gün içerisinde yazılı olarak bildirilir.

MADDE 8:
Dernek tüzüğüne, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayanlar, Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesini ve çalışmaların yürütülmesini zorlaştıranlar, yetkisi olmaksızın Derneği sorumluluk altına sokanların durumu Yönetim Kurulu’nun önerisi ile Disiplin Kurulu’nca incelenir. Bu üyelerin en geç on dört gün içinde yazılı olarak savunmalarını vermeleri istenir. Varılacak sonuca göre, Disiplin Kurulu’nca Yönetim Kurulu’na üyelikten çıkarılma önerisi yapılabilir. Ve Yönetim Kurulu’nca üyelikten çıkarılabilirler.

MADDE 9:
Dernekten çıkanlar ve çıkartılanlar, Dernek çalışmaları ve malları üzerinde hak ileri süremezler.

B. DERNEĞİN ORGANLARI
GENEL KURUL:
MADDE 10:

a. Olağan Genel Kurul : Aidat borcu olmayan üyelerden ve onursal üyelerden oluşan Dernek Genel Kurulu olağan olarak iki yılda bir Ocak ayında toplanır.
b. Olağanüstü Genel Kurul :Yönetim ve Denetim Kurulları’nın gerekli gördüğü durumlarda veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı
isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır.
c. Genel Kurula Çağrı : Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu bu Tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamamasından başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum, geri bırakma nedenleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur . Ertelenmiş toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur ve üyeler ertelenmiş toplantıya bu fıkranın birinci bendinde belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
d. Toplantı yeter sayısı: Genel Kurul Toplantı yeter sayısı, aidat borcu olmayan üyelerin yarısından bir fazlasıdır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
e. Toplantı Usulü : Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca belirlenecek görevliler tarafından kontrol edilir. Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenmiş listelerde adları karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmazlar. Bu kişiler ve Dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. 

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla saptanır. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır.
Toplantı yeter sayısı sağlanamaması durumunda da yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Divan Başkanı ve iki yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanı’nın görevidir.Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin, divan heyetine, kimliklerini göstermeleri ve katılım listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.
Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı, bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Genel kurulda, gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından
görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE 11:
Genel Kurul’un görev ve yetkileri;
Genel Kurul, gündemde yer alan konuları ve toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuları karara bağlamakla yükümlüdür.
a. Dernek organlarının seçimi, tüzüğün değiştirilmesi, yönetim ve denetim kurullarının raporlarının görüşülmesi, Yönetim ve Denetim Kurulu’nun aklanması, Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek onayı, dernek giriş ödentisi ve yıllık üye aidatı miktarlarının saptanması, Yönetim Kurulu’nun yetkisini aşan borçlanma taleplerinin karara bağlanması, taşınmaz malların alınması veya satılması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi, iktisadi işletme kurulması veya tasfiyesi konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi, Derneğin federasyona katılması veya ayrılması ya da kurulacak olan bir federasyona kurucu üye olarak katılması veya ayrılması, uluslararası kuruluşlara üye olması veya ayrılması, şube açılması veya kapatılması, Derneğin feshi, tüzük ve yasalarda belirtilmiş diğer görevlerin yerine getirilmesi Genel Kurul’un görev ve yetkileridir.
b. Genel Kurul, Derneğin bir federasyona üye olması halinde federasyon delege ve temsilcilerinin federasyon tüzüğü doğrultusunda seçimini yapar.

MADDE 12:
Genel Kurul kararları, toplantıya katılan oy hakkına sahip üye sayısının en az yarıdan bir fazlasının oy çoğunluğu ile alınır. Ancak tüzük değişikliği, federasyona katılma veya ayrılma, yurtdışındaki derneklere katılma veya ayrılma, Derneğin feshi ile iktisadi işletme kuruluş sözleşmesine ilişkin konularında katılanların üçte iki çoğunluğu aranır. Dernek yetkili kurullarının seçimi gizli oy, açık sayımla yapılır. Genel Kurul sonuçları bütün üyelere en geç bir ay içinde yazılı olarak bildirilir.

MADDE 13:
Dernek Yönetim, Denetim ve Disiplin kurulları ile federasyon delegeliklerine seçilmek için aday olanların en az bir yıldır dernek üyesi olması ve Genel Kurul toplantısında hazır bulunması gereklidir. Mazereti nedeniyle hazır bulunamayanların ise seçildikleri takdirde bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları gereklidir. Genel Kurul’da bulunmayan veya aday olmayan kişinin aldığı oy geçersizdir. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ile Federasyon Delegeliği için yapılan seçimlerde asil ve yedek üyeliklere ayrı ayrı üye aday olunulur. Yedek üyeler arasında alınan oy sayısına göre sıralama yapılır ve en fazla oyu alan birinci yedek sayılır. Eşit oy alanlar arasında kura çekilir.

YÖNETİM KURULU:
MADDE 14:

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından, sonraki ilk Genel Kurul toplantısına kadar seçilen onbir asıl ve yedi yedek üyeden oluşur.
Yönetim Kurulu kendi içinde bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter ve bir Sayman seçerek görev bölümü yapar.

MADDE 15:
Yönetim Kurulu, Başkan veya Başkan Yardımcısından biri hazır olmak kaydı ile en az beş asıl üye ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Yedek üyeler de toplantılara katılabilir, oy hakları yoktur. Geçerli özrü olmadan Yönetim Kurulu toplantılarına üst üste üç defa katılmayanlar Yönetim Kurulu’ndan çıkmış sayılır ve yerine ilk yedek üye alınır.
Yönetim Kurulu üye sayısı beş kişinin altına düştüğünde kalan üyeler, yönetim kurulu üyelerinin seçimi gündemiyle Genel Kurulu acilen olağanüstü toplantıya çağırır. Yeni Yönetim Kurulu oluşana kadar, yasal zorunluluk bulunmayan hiç bir karar almazlar.

MADDE 16:
Derneğin temsili Başkan veya Yönetim Kurulu’nun görevlendireceği üye veya üyeler tarafından yapılır.

Yönetim Kurulu;
a. Dernek amaçları yönünde kararlar alır ve yürütür. Genel Kurul kararını uygular. Çalışma raporu ve bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunar.
b. Dernek çalışmalarının yürütülmesi için birimler oluşturur, oluşturulan birimlerin çalışma ilke ve esaslarını hazırlanacak
yönetmeliklerle belirler.
c. Dernek işlerinin yürütülmesi için gönüllülerden yararlanabileceği gibi, gerektiğinde ücretli personeli göreve başlatır, görevden alır.
d. Dernek, üyesi olduğu federasyon tüzüğü ve çalışmaları doğrultusunda gereken faaliyetleri yürütür.
e. Üyelerin yasa, tüzük hükümleri, dernek ve federasyon veya konfederasyon kararlarına aykırı hareketleri halinde Disiplin Kurulu’nun görüşünü alarak üyeliklerini sona erdirebilir.
f. Kurulacak iktisadi işletmenin Genel Kurulu olarak görev yapar, iktisadi işletmenin yönetimini belirler, iktisadi işletme çalışma raporu ve bütçesini Dernek çalışma raporu ve bütçesi ile birlikte Dernek Genel Kuruluna sunar.
g. Yönetim Kurulu üyeleri görevli oldukları dönem içinde geçerli olmak üzere;
İFSAK aracılığı ile  İFSAK’ta ya da İFSAK dışında düzenlenecek Seminerleri verecek isimler İFSAK Seminer ve Atölyeler Birimi tarafından, İFSAK Yönetim Kurulu’na verilen isimler arasından dönüşümlü olarak belirlenir. Eğer semineri verecek isim İFSAK Yönetim Kurulu Üyesi ise bu seminerlerden maddi kazanç elde edemez.

İFSAK’ın destekçi olarak düzenleyici olduğu yarışmalarda, İFSAK Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek Seçici Kurul üyeleri İFSAK Yönetim Kurulu Üyesi ise maddi kazanç elde edemezler.
Yukarıdaki iki bentle ilgili olarak kendilerine herhangi bir biçimde ödenecek ücret İFSAK adına yapılmış sayılır ve o kişi tarafından dernek hesabina aktarılır.
Seminerler ve yarışmalar dışında İFSAK tarafından bedeli karşılığı yaptırılacak bir çalışma İFSAK Yönetim Kurulu tarafından İFSAK Yönetim Kurulu Üyesine verilemez.
Yukarıdaki bentlerde belirtilen hususlar İFSAK Yönetim Kurulu üyelerinin birinci derece kan ve sıhri hısımlarına da bedel karşılığında yaptırılamaz.

DENETLEME KURULU:
MADDE 17:

Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.
Denetleme Kurulu denetimini; Medeni Kanun, Dernekler Kanunu ve yönetmelikleri, dernek tüzüğü ve dernek tüzüğünde belirtilen organlar, kurullar ve birimler tarafından hazırlanıp, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yönetmelik, iç çalışma tüzüğü ve buna benzer yazılı çalışma usulleri çerçevesinde gerçekleştirir.
Denetim kurulu üyelerinin talebi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, Dernek dahilindeki herhangi bir mekâna girme isteklerinin yerine getirilmesi zorunludur.
Denetleme Kurulu, Derneğin gelir ve giderlerini 6 ayda bir ve gerekli gördüğü diğer durumlarda inceler. Vardığı sonuçları yazılı olarak Yönetim Kurulu’na ve Genel Kurul’a sunar.

DİSİPLİN KURULU:
MADDE 18:

Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Üyeler, kendi aralarından bir başkan seçerler.
Disiplin Kurulu;
a. Dernek Disiplin Yönetmeliği’ni hazırlar ve hazırlanan bu yönetmeliği ve bilahare yapılacak değişiklikleri Yönetim Kurulu’nun onayına sunar.
b. Dernek amaç ve onuru ile bağdaşmayan davranışlarda ve çalışmalarda bulunan üyeler hakkında Yönetim Kurulu’nca gönderilen raporları inceler ve gerekli gördüğü hallerde Disiplin Yönetmeliği uyarınca uyarı, kınama cezası verebilir, bir üyenin üyelikten çıkarılmasını Yönetim Kurulu’na önerebilir.

MADDE 19:
Disiplin Kurulu, en az on üyenin başvurusu üzerine veya Yönetim Kurulu’nca toplantıya çağrılabilir.Çağrı üzerine geçerli özürü olmadan toplantıya gelmeyen üye Disiplin Kurulu’ndan çıkmış sayılır ve yerine ilk yedek üye alınır. Disiplin kurulundan çıkmış sayılma ve yedek üyenin çağrılması diğer disiplin kurulu üyelerinin ortak imzası ile düzenlenecek tutanaklar ile tespit edilir ve yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir, toplandığında genel kurula sunulur. Disiplin Kurulu, üyelere uyarma veya kınama cezaları verebilir. Bir üyenin üyelikten çıkarılmasını Yönetim Kurulu’na önerebilir.

İÇ DENETİM:
MADDE 20:
Derneğin iç denetimi; Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetleme Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetleme Kurulu; Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini ve defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre 6 ayda bir denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

C. MALİ HÜKÜMLER
DERNEĞİN GELİRLERİ:
MADDE 21:

Derneğin gelirleri şunlardır:
a. Dernek üyeliğine kabul edileceklerden alınacak giriş ödentisi,
b. Üye aidatları,
c. Dernekçe yapılacak yayınlar, düzenlenen gezi ve eğlenceler, gösteriler, konferanslar, seminer, kurslar, atölye çalışmaları ile lokal ve benzeri yerlerin işletilmesinden elde edilecek gelirler.
d. Sponsorluk çalışması karşılığında alınan bağışlardan sağlanan gelirler.
e. İktisadi işletme gelirleri,
f. Piyango ve yardımlaşma kampanyaları gelirleri,
g. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak kişilerin kendi isteği ile Derneğe başvurarak yaptıkları ayni ve nakdi bağışlar ve yardımlar. Yönetim Kurulunca mülki amirliğe önceden bildirimde bulunmak şartı ile yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni, nakdi yardım alınabilir. Bu işlemin banka aracılığı ile yapılması zorunludur.
Dernek giriş ödentisi tutarı ile yıllık üye aidatının miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir.

MADDE 22:
Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir, toplanır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Kullanılacak belgelerde ve belge kullanımında Dernekler Kanunu ile Dernekler Yönetmeliğince belirlenen şekil ve esaslara uyulur.

DERNEĞİN GİDERLERİ:
MADDE 23:
Üyelik aidatı her yıl Aralık ayının sonuna kadar  ödenir.

Dernek giderleri fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Kullanılacak belgelerde ve belge kullanımında Dernekler Kanunu ile Dernekler Yönetmeliğince belirlenen şekil ve esaslara uyulur.
Giderler dernek amacına uygun olmalıdır.

MADDE 24:
Gider yapma yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu, bu yetkisini belirli bir tutar ile sınırlandırmak koşulu ile Yönetim Kurulu Başkanına devredebilir. Ancak, Yetki devrine istinaden Yönetim Kurulu Başkanınca yapılan giderlerin ilk toplantıda, Sayman tarafından Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunulması gereklidir. Bu miktar üzerindeki giderler için Yönetim Kurulu kararı gereklidir.
Ancak (kira, su, elektrik, telefon, ısınma vb. gibi) cari giderler için Yönetim Kurulu kararına gerek yoktur. Sayman üye, aylık olarak hazırlayacağı gelir gider tablosunu ve bilançoyu, en geç, sonraki ayın ikinci yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulunun bilgisine sunar.

MADDE 25:
Genel kurulca, Dernek kasasında tutulacak azami tutar belirlenir, belirlenen tutarın üzerindeki paralar Derneğin banka hesabına yatırılır. Yönetim Kurulu kararı ile derneğin parası vadeli hesapta tutulabilir, döviz, hazine bonosu, devlet tahvili, yatırım fonu vb. alınabilir. Elde edilecek getiriler, gelir olarak kaydedilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:
MADDE 26

Dernek, amaçlarını gerçekleştirme ve faaliyetlerini yürütebilme gayesiyle, mal ve hizmet alımı karşılığında, Yönetim Kurulu kararı ile, kişi veya kurumlara borçlanabilir. Ancak, Yönetim Kurulu yetkisi dahilinde kullanılmakta olan yabancı kaynakların toplamı, Derneğin yıllık bütçesinin % 15’ini aşamaz. Bunun üzerindeki bir borçlanma kararının Genel Kurul tarafından ve üçte iki çoğunlukla alınması gerekir.

D. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:
TUTULACAK DEFTERLER:
MADDE 27:

Tutulacak defterlerin belirlenmesinde ve bu defterlerin düzenlenmesinde yasal mevzuat esas alınacak olup, yasal mevzuatın gerektirdiği defterlerin ve kayıtların tutulması Yönetim Kurulunun görevidir. Yasaların ve tabi olunan mevzuatın izin vermesi durumunda söz konusu defterler bilgisayar ortamında düzenlenip, hazırlanıp, bilgisayar çıktısı olarak tutulabilecektir.
Tutulacak defterler ile bu defterlerin tutulmasında uygulanacak usul ve esaslar yönetim kurulunca, Dernekler mevzuatı
çerçevesinde, hazırlanacak Mali ve İdari İşler Yönetmeliği ile belirlenir. Hazırlanacak yönetmelikte, gelirlerin toplanması ve giderlerin yapılmasında uyulması gereken usul ve esaslar ile bu amaçla kullanılması gereken belge ve kayıt düzeni de belirlenir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:
MADDE 28:

Tüzük değişikliği yapmak yetkisi Genel Kurul’undur. Genel Kurul tüzük değişikliğini gündemde yer almışsa veya hazır bulunanların en az onda birinin isteği ile gündeme alınmışsa görüşebilir. Tüzük değişikliğinde karar yeter sayısı, Genel Kurul’u oluşturan üye sayısının üçte iki çoğunluğudur.

DERNEĞİN FESHİ:
MADDE 29:

Derneğin feshi yetkisi Genel Kurul’undur. Genel Kurul, Derneğin feshini gündemde yer almışsa görüşebilir. Derneğin feshinin gündemde yeraldığı genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımı ile toplanır; çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Derneğin feshinde karar yeter sayısı, Genel Kurulda hazır bulunan ve oy kullanma hakkına sahip üye sayısının üçte iki çoğunluğudur.

MADDE 30:
Fesih veya infisah durumlarında dernek parası ve malları; Genel Kurul kararı ile Derneğin, üyesi olduğu federasyona ya da dernek amacına uygun çalışma yapan ve Genel Kurul’ca belirlenecek bir derneğe veya eğitim kurumuna devredilir.
Fesih kararının alındığı Genel Kurul toplantısında üç kişilik tasfiye kurulu seçilir. Tasfiye kurulu; derneğin hesaplarını inceler, borçlarını öder, arta kalan mal varlığını Genel Kurulca belirlenen kuruluş veya eğitim kurumuna devreder

DERNEĞİN ŞUBELERİ:
MADDE 31:

Derneğin şubeleri yoktur.

TÜZÜKTE BELİRTİLMEMİŞ DURUMLAR:
MADDE 32:
Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda, Dernekler Yasası ve Yönetmeliği ile Türk Medeni Yasası hükümleri uygulanır.

DERNEĞİN KURULUŞU VE KURUCULARI:
MADDE 33:

Dernek 29 Kasım 1959’da “ERENKÖY AMATÖR FOTO KULÜBÜ” adı ile kurulmuş ve Ocak 1962’de “İSTANBUL FOTOĞRAF VE
SİNEMA AMATÖRLERİ KULÜBÜ” sonradan “DERNEĞİ” adını almıştır. Kuruluş “Devlet Şurası Reisliği’nin 960.1167 esas ve
960.11455 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Kurucuları, hepsi TC vatandaşı olan; Nurettin ERKILIÇ, Kemal KOZAR, Hulki ÖĞRETEN, Turgut EKİN, Celaleddin Yavsi EBUSSUUDOĞLU, Şinasi ÖZATALAY, Reşat AŞKIN’dır.