Dernek Üyeliği

İFSAK ÜYELİK KOŞULLARI

İFSAK – İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amtörleri Derneği’ne üye olma, çıkma ve çıkarılma başlıkları Tüzüğümüzde düzenlenmiştir.
 
Tüzüğümüzün 4. Maddesinde üyelik koşulları sıralanmış olup Üye ve Onursal Üye olmak üzere iki ayrı üyelik türü tanımlanmıştır. (İFSAK DERNEK TÜZÜĞÜ)

a. Üye :

İFSAK üyeleri, İFSAK Tüzüğü’nün 3.maddesinde tanımlanan amaçları benimseyerek, bu Tüzüğü kabul edip, Yönetim Kurulu kararı ile üyeliğe kabul edilmiş, üyelik aidatlarını ödeyen fotoğraf veya sinema ilgilileridir.

18 yaşını bitirmiş, medeni hakları kullanma ehliyetine haiz kişiler; Dernek amacına ilgi duyarak ve Tüzüğü kabul ederek başvurduklarında, Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyeliğe kabul edilebilirler. Üyelik başvurusu en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır. Üyeliğe kabul edilmeyenlere, başvurularının   kabul edilmeme gerekçesi Yönetim Kurulu tarafından en geç otuz gün içerisinde yazılı olarak bildirilir.

Üyeler, Dernek içinde ve çalışmalarda eşit haklara sahiptirler. Üyelere İFSAK Üye Kimlik Kartı verilir.

Yabancı uyrukluların üyeliği, Türkiye’de ikamet hakkının bulunmasına bağlıdır.
 
b. Onursal  Üye :

Yönetim Kurulu kararı ile;

i. Fotoğraf ve Sinema sanatında saygınlığı ve İFSAK ile olumlu ilişkileri olanlara,
ii. Birikmiş aidat borcu olmaması şartıyla, 20 yılını dolduran İFSAK üyelerinden yazılı olarak başvuranlara ,
iii. İFSAK’ın amaçlarını benimseyen, amaçlarının gerçekleştirilmesinde ve çalışmalarında maddi ya da manevi destek sağlayan kişi ve kuruluşlara “Onursal Üyelik” verilebilir.
 
Onursal üyeler isterlerse Genel Kurul’a katılabilirler. Fakat oy hakları yoktur ve kurullara seçilemezler.
 
Önceki dönemlerde verilmiş olan “onur üyelikleri” ve “fahri üyelikler” onursal üyelik niteliğindedir ve “onur üyesi” veya “fahri üye” terimi “onursal üyeliği” ifade eder.

ÜYELİĞE GİRİŞ PROSEDÜRÜ

 1. Üyelik Başvuru Formu’nun doldurulup sekretaryaya teslim edilmesiyle veya (üyeliğe  giriş toplantısından önce imzalı aslını teslim etmek koşuluyla) e-posta/ faks ile iletilmesiyle ilk adım atılır.
 2. Yönetim Kurulu yeni üyeliğe giriş başvuru sayısı 20 kişiyi geçtiğinde Üyeliğe Giriş Toplantısı için gün belirler.
 3. Sekretarya belirlenen gün için üyeliğe başvuranları bilgilendirir.
  Üyeliğe Giriş Toplantısı’na Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üye İlişkileri Birimi Sorumluları katılır.
 4. Belirlenen günde adayların kendilerini tanıtacakları ve IFSAK üyeliğinden beklentileri ve İFSAK’A yapabilecekleri muhtemel katkıları belirtecekleri bir görüşme yapılır.
 5. Yönetim Kurulu başvuruları, görüşmeleri de göz önünde bulundurarak, değerlendirir ve sonucu en geç 30 gün içerisinde yazılı olarak aday üyeye bildirir.
 6. Üyeliğe girişi yapılan aday aşağıdaki belgeleri, 30 gün içerisinde Sekretarya’ya teslim etmelidir. Geçerli mazereti olmadığı halde belirtilen sürede belge getirmeyenlerin başvurusu iptal edilir.
  İstenen belgeler:
  • Adres bilgisini içeren fatura veya İkametgâh (Muhtarlık)
  • 2 adet vesikalık fotoğraf
  • Giriş bedeli + Üye Kimlik Kartı basım bedeli + İFSAK Yayın Seti (1000 TL) + 6 aylık aidat ödentisi (540 TL) toplamı 1540 TL peşin alınır. 
 7. Üst üste iki üyeliğe giriş toplantısına katılmayan başvuru sahiplerinin başvurusu geçersiz sayılır.
 8. Çeşitli nedenlerle başvurusu iptal edilen adaylar tekrar başvurabilirler.
 9. İFSAK eski üyesi olan başvuru sahipleri

• Üyeliği aidat borcu nedeni ile sona erdirilmiş eski üyelerin öncelikle eski aidat borçlarını ödemeleri gerekmektedir. Üyeliğini eski numarası ile ve eski üye statüsünde sürdürmek isteyenlerin, eski borçlarını ve yeniden üye kabul edildikleri tarihe kadar olan dönemin aidatlarını cari aidat tutarı üzerinden ödemeleri gerekir.
• Yeni üye statüsünde devam etmek isteyen eski üyelerin ise üyeliklerinin sona erdirildiği dönem itibariyle birikmiş aidat borçlarını, cari aidat tutarı üzerinden ödemeleri gerekir.
• İstifa ederek üyelikten ayrılmış üyeler, yeni üye statüsünden yararlanabilirler ve durumları Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.
• İstifa ve aidat borcu dışında nedenlerle İFSAK Üyeliğinden ayrılmış eski üyelerin durumu Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

 1. Belgeler teslim alındığında, toplu halde Yönetim Kurulu kararı alınır ve kart basımı siparişi verilir.
 2. Üyeliğe giriş işlemlerinin yürütülmesi ve takibi Üyelerle İlişkiler Birimi görevidir. 

ÜYELİK FORMU